ดูแลกระต่ายแบบถูกวิธี

การเพาะพันธุ์สัตว์ใด ๆ  เป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่และไม่ควรทำอย่างขาดความรับผิดชอบ  ในโลกแห่งอุดมคติ  สัตว์ที่มีสุขภาพดีที่สุดเท่านั้น

Continue reading “ดูแลกระต่ายแบบถูกวิธี” »

การดูแลสุนัขแบบถูกวิธี

การเลือกและดูแลเลี้ยงดูลูกสุนัขแรกเกิดถึงหย่านม การนำลูกสุนัขมาเลี้ยงนั้น อายุที่สมควรจะนำมาเลี้ยงนั้น ควรเป็นอายุประมาณ 6 ถึง 8 สัปดาห์

Continue reading “การดูแลสุนัขแบบถูกวิธี” »

เลี้ยงสัตว์อินทรีย์

เป็นการจัดการเลี้ยงสัตว์ที่ปฏิบัติตามหลักการเกษตรอินทรีย์สากล ไม่แยกกิจกรรมการปลูกพืชอาหารสัตว์และการเลี้ยงสัตว์ออกจากกัน

Continue reading “เลี้ยงสัตว์อินทรีย์” »

การเพาะขนายพันธุ์ของปลานิล

ปลานิล Tilapia nilotica มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Oreochromis niloticus (Linn.) เป็นปลาน้ำจืดที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปอาฟริกา

Continue reading “การเพาะขนายพันธุ์ของปลานิล” »

นกกระทาญี่ปุ่นในเมืองไทย

คงจำกันได้ว่าเมื่อราวปี พ.ศ. 2490 – 2498 ขณะที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ทำการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ มีเอกชนหลายท่านเริ่มงานเลี้ยงนกกระทาไข่

Continue reading “นกกระทาญี่ปุ่นในเมืองไทย” »

การเลี้ยงกระบือในประเทศไทย

กระบือเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองที่เลี้ยงกันในประทศไทยมาช้านาน  ประเทศไทยเป็นประเทศกสิกรรมโดยเฉพาะการปลูกข้าว  ซึ่งต้องอาศัยกระบือเป็นหลักในด้านแรงงาน  คือการใช้ไถ  คราด  ลากเข็นข้าวหลังเก็บเกี่ยว  และนวดข้าว  

Continue reading “การเลี้ยงกระบือในประเทศไทย” »