การเพาะเลี้ยงปลากัด Betta splendens Regan

การเพาะเลี้ยงปลากัด Betta splendens Regan

วิธีการดูแลสัตว์เลี้ยง
ปลากัด Betta splendens Regan   เป็นปลาพื้นเมืองของไทยที่นิยมเพาะเลี้ยงเป็นเวลาหลายร้อยปีมาแล้ว ทั้งนี้เพื่อไว้ดูเล่นและเพื่อกีฬากั…
Read More
มาตรฐานการปฏิบัติทางประมงที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ

มาตรฐานการปฏิบัติทางประมงที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ

วิธีการดูแลสัตว์เลี้ยง
สถานที่ 1.1 บ่อเลี้ยง 1.1.1  มีการขึ้นทะเบียนฟาร์มอย่างถูกต้อง 1.1.2 ใกล้แหล่งน้ำสะอาด ห่างจากแหล่งกำเนิดมลพิษ และมีระบบการถ่ายเทน…
Read More