ทำไมคนไทยมีอัตราการเลี้ยงสุกรน้อยลง

ทำไมคนไทยมีอัตราการเลี้ยงสุกรน้อยลง

วิธีการดูแลสัตว์เลี้ยง
จากการที่มีการส่งเสริมการเลี้ยงสุกรในระบบอุตสาหกรรมกันอย่างจริงจังระยะประมาณ  30  ปีที่ผ่านมา   ทำให้อิทธิพลของสุกรพันธุ์ดีจากฟาร์…
Read More